Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này.

Ngày 9/5/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 59/2008/QÐ-BNN ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 113/2003/NÐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các loại phân bón quy định tại Điều 3 Quyết định này bị loại khỏi danh mục các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article