Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp, áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại Chương III Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi rộng rãi trong nước và quốc tế.

Ngày 24 tháng 12 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp tại Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKHáp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại Chương III Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi rộng rãi trong nước và quốc tế.

Quyết định đưa ra các chỉ dẫn đối với nhà thầu trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự sơ tuyển, mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, bảng dữ liệu sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, yêu cầu về công trình xây lắp. Quyết định cũng ban hành 6 biểu mẫu dự sơ tuyển.

Quyết định đăng Công báo ngày 03/01/2008, có hiệu lực sau 15, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article