Các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo-y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện công tác kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo quy định tại Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập thì các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo-y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện công tác kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư nói trên. Những quy định khác về kế toán không quy định trong Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư này được thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/12/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article