Ngày 16/11/2007, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân.

Ngày 16/11/2007, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Việc công bố này phải được lập thành biên bản. Nội dung thanh tra bao gồm: thông tin chung về đối tượng được thanh tra (tên bệnh viện, giám đốc bệnh viện, địa chỉ v.v…), các văn bản pháp lý cho hoạt động của đối tượng được thanh tra (giấy chứng nhận dủ điều kiện hành nghề y tư nhân, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của Giám đốc bệnh viện, giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, hồ sơ hệ thống xử lý rác thải, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động v.v…), tổ chức và nhân sự của đối tượng được thanh tra, cơ sở hạ tầng và các điều kiện vệ sinh môi trường, danh mục trang thiết bị y tế, phạm vi hoạt động chuyên môn, bảng giá viện phí, nhà thuốc bệnh viện và các vấn đề khác (biển hiệu, việc công khai giá viện phí, việc thực hiện quyền của người hành nghề tư nhân).

Người ra quyết định thanh tra được Trưởng đoàn thanh tra báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra lập, ghi chép đầy đủ Nhật ký đoàn thanh tra (theo mẫu do Tổng thanh tra quy định) và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Người ra quyết định thanh tra về tính chính xác, trung thực của nội dung Nhật ký đoàn thanh tra. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có báo cáo kết quả thanh tra. Việc công bố Kết luận thanh tra được lập thành biên bản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức việc bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan quản lý trực tiếp Trưởng đoàn thanh tra. Trường hợp Người ra quyết định thanh tra không phải là Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của Trưởng đoàn thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo Người ra quyết định thanh tra để xin ý kiến chỉ đạo bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-BYT ngày 14/1/2003 về việc ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article