Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Ngày 2/11/2007, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn của dự án đầu tư xây dựng công trình và đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn nhà nước.

Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa 2 bên thông qua hợp đồng tư vấn, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh và tuân thủ quy định của thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam. Chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng phải xác định trước chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong tổng mức đầu tư của dự án và ước tính chi phí trong tổng mức đầu tư đó. Mức ước tính này cũng là cơ sở để chỉ định nhà thầu tư vấn nước ngoài đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài hoặc chỉ định thầu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article