Dịch vụ hoa tiêu hàng hải là dịch vụ công ích, kinh doanh có điều kiện. Việc thành lập và đăng ký kinh doanh công ty hoa tiêu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ngày 24/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 173/2007/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

Dịch vụ hoa tiêu hàng hải là dịch vụ công ích, kinh doanh có điều kiện. Điều kiện tổ chức và hoạt động của công ty hoa tiêu gồm: là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; có đủ số lượng hoa tiêu và phương tiện đưa, đón hoa tiêu theo quy định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; được giao kế hoạch hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ dẫn tàu thuyền trong vùng hoa tiêu bắt buộc hoặc trên tuyến dẫn tàu cụ thể.

Việc thành lập và đăng ký kinh doanh công ty hoa tiêu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong một vùng hoa tiêu bắt buộc có thể có một hoặc nhiều công ty hoa tiêu hoạt động. Một công ty hoa tiêu chỉ hoạt động tại một vùng hoa tiêu bắt buộc. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định giao vùng hoạt động hoa tiêu hoặc tuyến dẫn tàu cho công ty trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giao vùng hoạt động hoặc tuyến dẫn tàu hợp lệ. Phí hoa tiêu là nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính ban hành đơn giá sản phẩm dịch cụ công ích hoa tiêu. Bộ Giao thông vận tải thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động hoa tiêu hàng hải thông qua Cục Hàng hải Việt Nam.

Nghị định được đăng Công báo ngày 05/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article