Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường phát thải từ hoạt động của cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề không quá 40.000đồng/tấn; đối với chất thải rắn nguy hại: không quá 6.000.000đồng/tấn.

Ngày 29/11/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại được xác định và phân loại theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường phát thải từ hoạt động của cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề không quá 40.000đồng/tấn; đối với chất thải rắn nguy hại: không quá 6.000.000đồng/tấn. Căn cứ quy định về mức thu phí này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với từng loại chất thải ở từng địa phương. Cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phí được giữ lại một phần để trang trải cho việc thu phí. Phần còn lại nộp vào khoản thu ngân sách địa phương để chi hỗ trợ việc xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, đầu tư xây dựng các bãi chôn lấp, công trình xử lý chất thải rắn, v.v…

Nghị định được đăng Công báo ngày 7/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article