đã được ban hành tại Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

đã được ban hành tại Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc mua sắm hàng hóa, tài sản phải thực hiện đúng các quy định về đấu thầu, chế độ quản lý tài sản nhà nước của cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và quy định về công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa. Việc đầu tư xây dựng mới tài sản là nhà, công trình kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Quyết định hướng dẫn việc lập kế hoạch mua  sắm, trang bị tài sản; quy trình thực hiện việc mua sắm hàng hóa, tài sản; việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung. Các đơn vị thực hiện việc mua sắm theo Quy chế này phải công khai kế hoạch mua sắm, kết quả đấu thầu, danh sách các đơn vị được giao quản lý tài sản, hàng hóa và quản lý, sử dụng các khoản hoa hồng từ mua sắm tài sản, hàng hóa theo quy định của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 03/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article