Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập. Thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền cung cấp dịch vụ, bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán, từ hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, chuyển nhượng, thanh lý tài sản, thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ, thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài cũng là các khoản thu nhập chịu thuế.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ v.v…

Thông tư  được đăng Công báo ngày 3/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article