Ngày 20/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025”.

Ngày 20/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Đến năm 2010, xây dựng và phát triển được các mô hình sản xuất thử nghiệm và sử dụng nhiên liệu sinh học quy mô 100 nghìn tấn E5 và 50 nghìn tấn B5/năm, bảo đảm đáp ứng 0,4% nhu cầu xăng dầu của cả nước (chỉ tiêu này là 1% đến năm 2015). Đến năm 2025, sản lượng ethanol và dầu thực vật phấn đấu đạt 1,8 triệu tấn, đáp ứng khoảng 5% nhu cầu xăng dầu của cả nước.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đặt ra các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp chính trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, triển khai sản xuất thử sản phẩm phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học, đào tạo nguồn nhân lực , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hóa máy móc, thiết bị v.v… Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân có nhu cầu tham gia thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án tiến hành đăng ký với Bộ Công thương để được xem xét, giải quyết.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article