vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN ngày 15/11/2007.

vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN ngày 15/11/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article