Ngày 8/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Ngày 8/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc kinh doanh thua lỗ một năm nhưng mất 30% vốn chủ sở hữu trở lên, v.v… thuộc đối tượng giám sát theo quy định của Quyết định này. Mục đích giám sát nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh doanh thua lỗ, phân loại doanh nghiệp để có biện pháp giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, xử lý kịp thời.  Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả thực hiện giám sát theo Quy chế này, đồng thời thực hiện giám sát theo Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 6/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh nghiệp sau khi thực hiện giám sát theo Quy chế này 2 năm liên tục mà vẫn thua lỗ thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/11/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article