Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Theo Quyết định số 1474/2007/QĐ-TTg ngày 7/11/2007, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy, là đầu mối ngân sách kế hoạch của tỉnh An Giang. Nhiệm vụ, quyền hạn quản của Ban quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Điều 15 Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Kinh phí hoạt động được cấp bởi ngân sách nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article