Ngày 24/12/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn đó.

Ngày 24/12/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn đó.

Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn gồm doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt. Các doanh nghiệp này phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực, tổ chức vận tải theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 của Quyết định để được cấp chứng chỉ an toàn. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ an toàn bao gồm công văn đề nghị cấp chứng chỉ an toàn, báo cáo thuyết minh các điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn theo quy định tại Điều 6, Điều 7 nói trên. Hồ sơ này được gửi về Cục Đường sắt ViệtNam. Cục Đường sắt Việt Nam có nhiệm vụ thẩm tra và ra quyết định cấp chứng chỉ an toàn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chứng chỉ an toàn này có thể bị thu hồi, được cấp lại, được đổi. Các doanh nghiệp được cấp mới, cấp lại, đổi phải nộp lê phí theo quy định của pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn hiện đang kinh doanh đường sắt phải hoàn tất các thủ tục để được cấp chứng chỉ an toàn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article