Ngày 29/11/2007, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 29/11/2007, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Quỹ được thành lập theo Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự thực hiện việc bảo hộ quyền, lợi ích của công dân và pháp nhân ở nước ngoài; hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho công dân, pháp nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể khắc phục được tại thời điểm gặp hoàn cảnh đó. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao về tổ chức và hoạt động. Giám đốc Quỹ có quyền duyệt chi với mức không quá 10.000 đôla Mỹ cho mỗi vụ việc. Trường hợp cần chi hơn số tiền này, Giám đốc Quỹ phải báo cáo Lãnh đạo Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/12/2007, có hiệu lực từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article