Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Ngày 10/12/2007, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Công ty tài chính có quyền thu hồi tài sản cho thuê ngay nếu bên thuê không thanh toán được số tiền thuê còn lại sau khi đã có thông báo tuyên bố chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn theo một trong bốn trường hợp quy định tại khoản 4 Mục II của Thông tư. Trước khi tổ chức thu hồi tài sản, công ty cho thuê tài chính gửi văn bản yêu cầu thu hồi tới bên thuê tài sản. Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu đó mà bên thuê vẫn không giao tài sản thì công ty cho thuê tài chính có quyền trực tiếp tiếp cận hoặc ủy quyền cho bên thứ ba tiếp cận và thu hồi tài sản cho thuê.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về hình thức xử lý tài sản cho thuê, cho bên thuê khác thuê tiếp tài sản thu hồi, việc tái xuất tài sản cho thuê, xử lý số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cho thuê v.v… Công ty cho thuê tài chính có trách nhiệm nộp đơn yêu cầu xóa đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article