Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo quy định của Nghị định này bao gồm: công trình xây dựng không có hoặc sai nội dung, thiết kế của Giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai quy hoạch, tác động đến chất lượng công trình lân cận, ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng, dân cư.

Ngày 7/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo quy định của Nghị định này bao gồm: công trình xây dựng theo quy định pháp luật phải có Giấy phép xây dựng mà không có Giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai nội dung, thiết kế của Giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận, ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng, dân cư.

Nghị định quy định chi tiết về trách nhiệm bảo đảm trật tư xây dựng đô thị, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article