Khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm kiểm kê, xử lý tài chính và đánh giá lại doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính - áp dụng cho các đối tượng thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP - khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm kiểm kê, xử lý tài chính và đánh giá lại doanh nghiệp.

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp do cơ quan quyết định cổ phần hóa quyết định phù hợp với thời điểm khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được lựa chọn (phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu).

Thông tư hướng dẫn chi tiết về kiểm kê và phân loại tài sản, công nợ; xử lý tài chính; phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp; tổ chức xác định, lựa chọn và sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp; bán cổ phần lần đầu; quản lý, sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Thông tư số 126/TT-BTC ngày 24/12/2004, Thông tư số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 và các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần bị thay thế. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article