Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 99/2007/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Ngày 5/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 99/2007/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho việc phân phối lợi nhuận từ năm 2007 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article