Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC về Quy chế lựa chọn và giám sát tổ chức tư vấn định giá, áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC về Quy chế lựa chọn và giám sát tổ chức tư vấn định giá, áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán, doanh nghiệp thẩm định giá, ngân hàng đầu tư trong và ngoài nước có năng lực xác định giá trị doanh nghiệp và được lựa chọn để cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Các tổ chức trong nước đăng ký cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Bộ Tài chính. Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ, soát xét hồ sơ và có văn bản trả lời về việc công nhận và bổ sung vào Danh sách các tổ chức tư vấn định giá hàng năm vào thời điểm tháng 6 và tháng 12. Cơ quan quyết định cổ phần hóa lựa chọn tổ chức tư vấn định giá thuộc Danh sách các tổ chức tư vấn định giá do Bộ Tài chính công bố hàng năm. Bộ Tài chính kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc bất thường hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp của các tổ chức tư vấn định giá khi có dấu hiệu sai phạm, đình chỉ có thời hạn hoặc loại khỏi Danh sách các tổ chức tư vấn định giá trong các trường hợp quy định tại Điều 13, Điều 14 của Quyết định này. Tổ chức tư vấn định giá bị đình chỉ hoặc loại ra khỏi Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được tiếp tục thực hiện các hợp đồng đang thực hiện mà không được ký thêm các hợp đồng mới với các doanh nghiệp từ ngày có thông báo của Bộ Tài chính đến hết thời hạn được chấp thuận.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article