Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng tại Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 3/12/2007.

Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng tại Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 3/12/2007.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng quy định tại Điều 4 Quyết định được tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Nếu muốn tổ chức khóa học này cho người nước ngoài thì phải được Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận bằng văn bản. Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán thuộc Bộ Tài chính chủ trì biên soạn giáo trình bồi dưỡng kế toán trưởng và sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Thời gian tối thiểu một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã là 6 tuần (288 giờ). Đối với khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho đơn vị kế toán nhà nước, thời gian này là 4 tuần (192 giờ). Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và đã được bổ nhiệm làm kế toán trưởng một lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ làn thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa hai lần bổ nhiệm đã quá 5 năm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 về cùng vấn đề bị thay thế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article