Ngày 3/12/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thủ tục đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Ngày 3/12/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định thủ tục đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dụng trong thú y.

Cùng ngày, Bộ cũng ban hành Quyết định số 100/2007/QĐ-BNN sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 6/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y.

Các Quyết định nói trên được đăng Công báo ngày 3/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article