Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu đối với doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (gọi chung là doanh nghiệp) tại Thông tư số 30/2007/TT-BLÐTBXH ngày 5/12/2007.

Mức lương tối thiểu chung trả cho lao động làm việc ở các doanh nghiệp nói trên là 540.000đồng/tháng. Căn cứ mức lương tối thiểu chung này và hệ số lương, phụ cấp lương quy định tại các Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương cho người lao động. Ba mức lương tối thiểu vùng là 620.000đồng/tháng, 580.000đồng/tháng và 540.000đồng/tháng được áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các địa bàn khác nhau theo Điều 2 Nghị định số 167/2007/NĐ-CP. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với các mức lương tối thiểu vùng nói trên. Doanh nghiệp được khuyến khích trả lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Thông tư này. Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ được pháp luật quy định như tiền lương trả khi làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động độc hại, nặng nhọc v.v… Người sử dụng lao động và lao động có thể thỏa thuận mức lương căn cứ vào mặt bằng tiền công trên thị trường, giá cả sinh hoạt và đảm bảo quan hệ hợp lý giữa người mới được tuyển dụng và người có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/12/2007 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009. Bãi bỏ Thông tư số 12/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2006 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article