Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 5/12/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ ngày 1/1/2008 theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 166/2007/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007. Căn cứ mức lương tối thiểu này và hệ số lương, phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CPNghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, các công ty tính mức lương, phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định pháp luật. Người lao động được đảm bảo trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/12/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2008. Bãi bỏ Thông tư số 12/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2006 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article