Thi hành Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2007/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ.

Thi hành Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 139/2007/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về quản lý và sử dụng vốn, tài sản  của Quỹ, quản lý doanh thu, chi phí và chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán và kế hoạch tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương từ năm tài chính 2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article