Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của mỗi thành viên Chính phủ.

Ngày 3/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2007/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ.

Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của mỗi thành viên Chính phủ. Các nguyên tắc làm việc của Chính phủ được quy định ở Điều 2 Nghị định. Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số những vấn đề quan trọng quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức Chính phủ (Chương trình hoạt động hàng năm của Chính phủ, các chính sách cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, tiền tệ, các vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, năm năm, hàng năm, các công trình quan trọng …).

Quy chế quy định về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình tự, thủ tục giải quyết các công việc thường xuyên; phiên họp Chính phủ và các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra việc thực hiện văn bản và công việc được giao; tiếp khách, đi công tác; công tác thông tin, báo cáo.

Nghị định được đăng Công báo ngày 11/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 12/3/2003.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article