Ngày 3/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ngày 3/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bộ, cơ quan ngang Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước gồm vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục và tương đương, cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương và ở nước ngoài. Các tổ chức sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ - được thành lập nhằm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ hoặc để thực hiện một số dịch vụ công khi dịch vụ công này chưa chuyển giao cho các tổ chức ngoài khu vực nhà nước đảm nhiệm hoặc các tổ chức ngoài nhà nước không thực hiện hoặc không đủ khă năng thực hiện - bao gồm các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước và báo, tạp chí, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 11/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quang ngang Bộ và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article