Ngân hàng thương mại Việt Nam chỉ được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài khi vốn điều lệ tối thiểu đạt 1000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu không lớn hơn 3%, kết quả kinh doanh năm liền kề trước năm bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài có lãi v.v…

Theo Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam, ngân hàng thương mại Việt Nam chỉ được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài khi đáp ứng một số điều kiện như: vốn điều lệ tối thiểu đạt 1000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không lớn hơn 3%, kết quả kinh doanh năm liền kề trước năm bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài có lãi v.v…Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận việc mua cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển đủ số tiền đã đăng ký mua cổ phần vào tài khoản đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về hồ sơ mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại cổ phần, hồ sơ đề nghị bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của ngân hàng thương mại cổ phần, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài, của ngân hàng thương mại của Việt Nam trong việc mua, bán cổ phần với nhà đầu tư nước ngoài. Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng  là cơ quan đầu mối tiếp nhận và thẩm định hồ sơ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 228/QĐ-NH5 ngày 2/12/1993 ban hành quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ cổ đông nước ngoài hết hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article