Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử, áp dụng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân  sách nhà nước để thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính ở các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử, áp dụng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân  sách nhà nước để thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính ở các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Đối với việc nhập dữ liệu có cấu trúc, mức chi tối đa là 250 đồng/trường. Đối với việc nhập liệu phi cấu trúc, mức chi tối đa là 7.800 đồng/trang. Đối với việc tạo lập thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài: được phép tăng từ 10% đến 30% mức chi quy định so với việc tạo lập thông tin điện tử bằng tiếng Việt. Mức chi này được áp dụng cho việc tính toán chi phí để thuê cá nhân, tổ chức bên ngoài thực hiện công việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính. Cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ để tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính được thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thê Thông tư số 111/1998/TT-BTC ngày 3/8/1998 hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article