Ngày 30/11/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Ngày 30/11/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết, trong tháng 12/2007, Bộ Công an hoàn thành việc hướng dẫn thủ tục khắc dấu của doanh nghiệp mà không cần có giấy phép khắc dấu; phối hợp với Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc trên cơ sở các bên liên quan thực hiện nhất quán quy định của Luật Doanh nghiệp về việc việc người thành lập doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh; thống nhất nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế trong một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sử dụng mã số thuế doanh nghiệp làm mã số đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1/4/2008; thực hiện hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế thành mã số doanh nghiệp; hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh, nối mạng thông tin đăng ký kinh doanh để thực hiện bảo hộ tên doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và triển khai thí điểm việc đăng ký kinh doanh qua mạng.

Bộ Tài chính hoàn thành việc rà soát thủ tục nộp thuế, các biểu mẫu kê khai thuế để sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo hướng đủ nội dung nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện (trong quý I năm 2008).

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 9/12/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article