Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC quy định việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC quy định việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và bảo hiểm đầu tư. Doanh nghiệp muốn tiến hành kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thành lập một quỹ liên kết chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung của doanh nghiệp. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đầu tiên được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo tổng giá trị của quỹ bảo hiểm này không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Quy chế quy định rõ việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm, khả năng thanh toán và dự phòng nghiệp vụ, phân tích nhu cầu khách hàng, điều kiện và hoa hồng của đại lý bảo hiểm v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 03/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article