Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo từ các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Ngày 29/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1622/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Phó Trưởng ban thường trực. Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo từ các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/12/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 23/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article