Ngày 2/11/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN về Quy chế cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Ngày 2/11/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN về Quy chế cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty tài chính cổ phần, công ty cho thuê tài chính cổ phần (gọi tắt là tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần).

Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần phải đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu, cổ đông sáng lập, người quản trị điều hành, có điều lệ tổ chức và hoạt động v.v…quy định tại Điều 8 Quyết định. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc cấp Giấy phép được quy định tại Điều 13. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động gồm: đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu quy định tại Phụ lục I Quyết định); điều lệ tổ chức và hoạt động; đề án thành lập; biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên; biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc); biên bản họp Ban Kiểm soát; quyết định của HĐQT về bầu chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc); hồ sơ của cổ đông; hồ sơ những người tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát; danh sách và vốn góp cổ đông; văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần đặt trụ sở chính tại địa bàn; văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính.

Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc (giải quyết trong vòng 45 ngày làm việc) và hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động (giải quyết trong vòng 30 ngày làm việc). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần. Sau khi được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Để tiến hành hoạt động, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần được cấp Giấy phép phải đáp ứng các điều kiện hoạt động quy định tại Điều 19 của Quyết định. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần phải khai trương và đi vào hoạt động. Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép nếu tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần không khai trương và đi vào hoạt động.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các nội dung quy định về việc cấp Giấy phép, hình thức góp vốn điều lệ đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần tại Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002, Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005, Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article