Các hình thức kiểm tra bao gồm: thử nghiệm mẫu điển hình, kiểm tra chất lượng kiểu loại sản phẩm, kiểm tra chất lượng tại cơ sở sản xuất, kiểm tra trong quá trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Tiếp theo quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu, động cơ nguyên chiếc nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT quy định việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy.

Quy định này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe và linh kiện xe môtô, xe gắn máy và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Các hình thức kiểm tra bao gồm: thử nghiệm mẫu điển hình, kiểm tra chất lượng kiểu loại sản phẩm, kiểm tra chất lượng tại cơ sở sản xuất, kiểm tra trong quá trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Có 22 hạng mục kiểm tra, thử nghiệm (yêu cầu an toàn chung, động cơ, khung, khí thải, ống xả, lốp v.v…). Cơ sở sản xuất lập 01 bộ hồ sơ đăng ký chất lượng kiểu loại sản phẩm để được Cơ quan kiểm tra chất lượng cấp Giấy chứng nhận sau 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ sở sản xuất chỉ được tiến hành sản xuất, lắp ráp các sản phẩm sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng cho kiểu loại sản phẩm đó và phải đảm bảo các sản phẩm này phù hợp với hồ sơ đăng ký và mẫu điển hình đã được thử nghiệm. Cục Đăng kiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức tiến hành việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  Bãi bỏ Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article