Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.

Ngày 15/11/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 9/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.

Tổ chức tài chính quy mô nhỏ là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định này. Vốn pháp định của  tổ chức tài chính quy mô nhỏ là 5 tỷ đồng. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về góp vốn, chuyển nhượng vốn góp, báo cáo tài chính, cơ cấu tổ chức của tổ chức tài chính quy mô nhỏ v.v… Điểm đ khoản 2 Điều 13 về thu hồi giấy phép, Điều 15 về phá sản và thanh lý, Điều 20 về góp vốn và chuyển nhượng vốn góp, Điều 36 về điều khoản miễn trừ bị bãi bỏ.

Nghị định được đăng Công báo ngày  25/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article