Ngày 8/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán

Ngày 8/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán khác thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Sở Giao dịch chứng khoán phải mở sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ và lập báo cáo tài chính theo quy định.

Thông tư ban hành các Phụ lục về Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, Mẫu báo cáo tài chính năm, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Danh mục chứng từ kế toán.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article