Ngày 28/12/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN về mức thu phí dịch vụ thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ngày 28/12/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN về mức thu phí dịch vụ thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Khi tiến hành thu phí dịch vụ thanh toán, các đơn vị Ngân hàng Nhà nước sử dụng mẫu Bảng kê theo các Phụ lục từ số 01 đến số 07 kèm theo Quyết định này.

Quy định được đăng Công báo ngày  10/1/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2008; thay thế Quyết định số 449/2000/QĐ-NHNN2 ngày 20/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article