Quy chế hoạt động thông tin tín dụng được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007, áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức có hoạt động ngân hàng, tổ chức và cá nhân có sử dụng thông tin tín dụng.

Quy chế hoạt động thông tin tín dụng được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007, áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức có hoạt động ngân hàng, tổ chức và cá nhân có sử dụng thông tin tín dụng.

Tổ chức tín dụng, tổ chức có hoạt động ngân hàng phải báo cáo cho Trung tâm Thông tin tín dụng-Ngân hàng Nhà nước các thông tin về hồ sơ pháp lý của khách hàng có quan hệ tín dụng, thông tin về tài chính, thông tin về dư nợ thông tin về bảo đảm tiền vay của khách hàng, thông tin về bảo lãnh cho khách hàng, thông tin về dư nợ thẻ tín dụng, thông tin về khách hàng có tổng dư nợ bằng hoặc hơn 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, thông tin về vi phạm quy định đối với thẻ tín dụng. Trung tâm thông tin tín dụng có trách nhiệm xử lý, tổng hợp, phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, cho điểm tín dụng đối với cá nhân tiêu dùng và cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng và được thu tiền dịch vụ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày  10/1/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2008; thay thế các Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 8/9/2004, Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 8/7/2005, Quyết định số 50/2006/QĐ-NHNN ngày 2/10/2006, Quyết định số 987/2001/QĐ-NHNN ngày 2/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article