Ngày 28/12/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trong và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ.

Ngày 28/12/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ.

Bên vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải có đăng ký kinh doanh và đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô. Tổng Giám đốc các Khu quản lý đường bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam là những người có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích, xe quá tải, quá khổ. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép này không vượt quá thời hạn có hiệu lực quy định trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2002, Quyết định số 2112/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2003, Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT ngày 10/12/2001.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article