Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 của cơ quan mình cho phù hợp với Kế hoạch này.

Ngày 4/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 của cơ quan mình cho phù hợp với Kế hoạch này.

Quyết định cũng ban hành các Phụ lục về Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Hội đồng tư vấn cải cách các thủ tục hành chính, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của các Bộ, ngành và địa phương.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/1/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article