Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo là việc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, chứng nhận chuẩn đo lường sử dụng để kiểm định phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.

Ngày 25/12/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.

Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo là việc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, chứng nhận chuẩn đo lường sử dụng để kiểm định phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định.

Quyết định quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chứng nhận, sử dụng, duy trì, bảo quản và việc ra quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chuẩn đo lường của tổ chức kiểm định sử dụng để kiểm định phương tiện đo đã có trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Quyết định số 27/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường bị thay thế bởi Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article