Ngày 31/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Ngày 31/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP được mở rộng thêm về việc đăng ký khảo nghiệm và công nhận phân bón, đặt tên và đổi tên phân bón.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung là Điều 2 (các loại phân bón),  Điều 4 (giải thích từ ngữ), Điều 5 (điều kiện để tổ chức, cá nhân được sản xuất phân bón, Điều 17 (phân bón khảo nghiệm), Điều 19 (việc công nhận, đặt tên và đổi tên phân bón), Điều 21 (trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Điều 22 (trách nhiệm của Bộ Công thương) và Điều 24 (phí và lệ phí phân bón).

Nghị định được đăng Công báo ngày 8/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article