Ngày 24/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 157/2007/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế theo Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Ngày 24/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 157/2007/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư hướng dẫn cụ thể các trường hợp bị cưỡng chế, nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế, thẩm quyền ban hành, thủ tục giao nhận quyết định hành chính thuế v.v…Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm: cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập; kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ; thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề. Cá nhân có khó khăn về kinh tế, thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng, thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài có thể được xét giảm 50% số tiền phí cưỡng chế phải nộp.

Thông tư cũng ban hành hệ thống mẫu biên bản làm việc, biên bản bàn giao hồ sơ, biên bản chứng nhận, biên bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article