Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII ngày 21/11/2007.

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII ngày 21/11/2007.

Luật quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Luật gồm 7 chương, 72 điều: Những quy định chung; Quyền và nghĩa vụ vủa tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng; Kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Điều khoản thi hành.

Luật được đăng Công báo ngày 13/1/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008. Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article