vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại Quyết định số 102/2007/QĐ-BNN ngày 11/12/2007.

vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại Quyết định số 102/2007/QĐ-BNN ngày 11/12/2007.

Loại phân bón lá (quy định tại Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004) phân hữu cơ khoáng, phân bón lá (Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005), phân hữu cơ vi sinh (Quyết định số 10/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007), phân bón lá (Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 4/10/2007) không được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam nữa.

Quyết định được đăng Công báo ngày 05/01/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article