Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN  sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần .

Ngày 25/12/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung là các điều khoản về nguồn vốn góp thành lập ngân hàng, báo cáo tài chính, hồ sơ của cổ đông sáng lập, cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ của ngân hàng trở lên. Quyết định cũng bổ sung thêm Phụ lục về cách xác định khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng đối với cổ đông không phải là tổ chức tín dụng, bảng kê khai tài sản thu nhập đối với cổ đông sáng lập là cá nhân.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article