Ngày 25/12/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Ngày 25/12/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, các tổ chức, cá nhân có các hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn phục vụ cho các nhu cầu chuyên ngành.

Cơ quan thụ lý hồ sơ giấy phép, cấp giấy phép là Vụ Khí tượng thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm: đơn đề nghị; báo cáo chi tiết về mục đích và yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thủy văn; bản sao công chứng văn bằng chứng chỉ của người phụ trách kỹ thuật; giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc hợp đồng có thuê đất; hồ sơ công trình. Thông tư ban hành các mẫu đơn, giấy phép, báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thủy văn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế Thông tư số 757/1998/TT-TCKTTV ngày 12/8/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article