Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, quản lý nhà  nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Ngày 27/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2007/NÐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong 12 lĩnh vực, quản lý nhà  nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ có 22 vụ, cục, tổng cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Nghị định được đăng Công báo ngày 4/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003, Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article