Các cơ quan, tổ chức khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm có trong Danh mục này.

Các cơ quan, tổ chức khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm, thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm có trong Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước ban hành tại Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/1/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article