Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 102/2007/QĐ-BTC ngày 14/12/2007 về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.

Bộ Tài chính mới ban hành Quyết định số 102/2007/QĐ-BTC ngày 14/12/2007 về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.

Quy chế này quy định việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ ViệtNam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/12/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article